Ενδοκρανιακές επιδερμοειδείς κύστεις: Μελέτη με ΥΤ και ΜΤ

ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Ενδοκρανιακές επιδερμοειδείς κύστεις: Μελέτη με υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία

Ε. Καραΐσκου, Ε. Μπακόλα, Π. Αργύρη, Α.Χ. Καραντάνας

Τμήμα Αξονικής-Μαγνητικής Τομογραφίας, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Οι επιδερμοειδείς όγκοι θεωρούνται κυστικές μη νεοπλασματικές χωροκατακτητικές εξεργασίες και διακρίνονται σε συγγενείς και επίκτητες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση 4 περιστατικών που διερευνήθηκαν με υπολογιστική και μαγνητική τομογραφία στο Νοσοκομείο μας. Οι βλάβες παρουσίασαν σε όλες τις περιπτώσεις υπόπυκνη απεικόνιση, χωρίς εμπλουτισμό στην υπολογιστική τομογραφία. Στη μαγνητική τομογραφία οι βλάβες ανέδειξαν χαμηλή ένταση σήματος με ανομοιογένεια στις εικόνες Τ1, υψηλή ένταση σήματος στις εικόνες Τ2, απουσία εμπλουτισμού μετά χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας και χαρακτηριστική ανομοιογένεια σε εικόνες Flair. Η αξία των νεώτερων απεικονιστικών μεθόδων στη διερεύνηση των επιδερμοειδών όγκων είναι μεγάλη, γιατί συμβάλλουν στην εντόπιση του όγκου, στη διερεύνηση της σχέσης του με τις παρακείμενες δομές και στην ανάδειξη της υφής του, συστήνοντας την ειδική διάγνωση.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK