ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 38,3

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

 • Διατρηθείσα έναντι μη διατριθείσας οξείας σκωληκοειδίτιδας . Ακρίβεια ανίχνευσης με την Πολυτομική Υπολογιστική Τομογραφία.
  Perforated versus Nonperforated Acute Appendicitis: Accuracy of Multidetector CT Detection

  S. Bixby, B. Lucey at al.
  Radiology;241(3):780-786,2006.

  Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική εκτίμηση της ακρίβειας της πολυτομικής υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) στη διάγνωση διατηρηθείσας οξείας σκωληκοειδίτιδας , χρησιμοποιώντας τη χειρουργική και παθολογοανατομική εξέταση ως επίπεδο αναφοράς.
  Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 244 ασθενείς , 150 άντρες και 94 γυναίκες , με μέσο όρο ηλικίας τα 32,8 έτη (διακύμανση 4-83 έτη) , με παθολογοανατομικά αποδεδειγμένη οξεία σκωληκοειδίτιδα . Όλοι οι ασθενείς υποβλήθησαν σε εξέταση με πολυτομική ΥΤ άνω-κάτω κοιλίας . Δύο ακτινολόγοι ανασκόπησαν σε ομοφωνία τις ΥΤ εικόνες με ποικίλα ευρήματα που μπορεί να συνδέονται με διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης . Για συνεχείς μεταβλητές έγινε σύγκριση των μέσων μεταξύ των ομάδων με διάτρηση και μη διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης χρησιμοποιώντας την αθροιστική εξετάση του Wilcoxon . Για κατηγοριοποιημένες μεταβλητές καθορίστηκε η ευαισθησία και ειδικότητα κάθε ευρήματος της ΥΤ για τη διάγνωση διατρηθείσας σκωληκοειδίτιδας .
  Τα ευρήματα της ΥΤ : απόστημα (99%) , εξωαυλικός αέρας (98 %) και ειλεός (93 %) , είχαν τήν υψηλότερη ειδικότητα για διάτρηση της σκωληκοειδούς απόφυσης . Οι ευαισθησίες όμως αυτών των ευρημάτων ήταν χαμηλές : 34 % , 35 % και 53% αντίστοιχα . Η σκωληκοειδής απόφυση ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με διατρηθείσα σκωληκοειδίτιδα (η μέση διάμετρος ήταν 15,1 εκ. συγκρινόμενη με τη μέση διάμετρο των 11,7 εκ. σε ασθενείς με μη διατρηθήσα σκωληκοειδίτιδα , P < 0,001) . Λίθοι στον αυλό της σκωληκοειδούς απόφυσης , ελεύθερο υγρό , διογκωμένοι ενδοκοιλιακοί λεμφαδένες και ελλείματα σκιαγράφησης , δεν είχαν ούτε υψηλή ευαισθησία ούτε υψηλή ειδικότητα για την ανίχνευση διάτρησης .
  Αν και συγκεκριμένα ευρήματα της πολυτομικής ΥΤ είναι πολύ ειδικά για τη διάγνωση διάτρησης σκωληκοειδούς απόφυσης , η συνολική ευαισθησία της είναι φτωχή . Η πολυτομική Υ.Τ. δεν επιτρέπει τη διάγνωση διατρηθείσας οξείας σκωληκοειδίτιδας , εκτός αν είναι παρόντα απόστημα ή εξωαυλικός αέρας .

  AΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Η εκτίμηση της συμβολής της πoλυτομικής ΥΤ για τη διάγνωση διατρηθείσας έναντι μη διατρηθείσας οξείας σκωληκοειδίτιδας .

 • Υποψία σκωληκοειδίτιδας σε παιδιά: Υπολογιστική Τομογραφία με χορήγηση σκιαγραφικού διορθικά και ενδοφλέβια, έναντι Υπολογιστικής Τομογραφίας με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού.
  Suspected Appendicitis in Children: Rectal and Intravenous Contrast-enhanced versus Intravenous Contrast-enhanced CT

  A. Kharbanda , G. Taylor et al.
  Radiology;243(2):520-526,2007.

  Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική σύγκριση της διαγνωστικής ικανότητας της Υπολογιστικής Τομογραφίας (ΥΤ) μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιας ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας σε σύγκριση με αυτήν της ΥΤ με χορήγηση σκιαγραφικού διορθικά και ενδοφλέβια γιά την εκτίμηση παιδιών με υποψία σκωληκοειδίτιδας , χρησιμοποιώντας παθολογοανατομικά , χειρουργικά ευρήματα και τηλεφωνική παρακολούθηση ως το επίπεδο αναφοράς .
  Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν ασθενείς ηλικίας 5-21 ετών , που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με υποψία σκωληκοειδίτιδας . Από αυτούς οι 213 υποβλήθηκαν σε εξέταση ΥΤ με χορήγηση σκιαγραφικού διορθικά και ενδοφλέβια και 193 υποβλήθησαν σε εξέταση ΥΤ με ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας .
  Δε διαπιστώθηκαν διαφορές στην κατανομή του φύλου (55% των αρρένων έναντι 52% των θηλέων ασθενών) , στη συχνότητα σκωληκοειδίτιδας (36% έναντι 32%) , ή στη συχνότητα διφορούμενων ευρημάτων (4%) στην ΥΤ , μεταξύ των δύο ομάδων . Η ΥΤ με ενδοφλέβια και διορθική χορήγηση σκιαγραφικού είχε ευαισθησία 92% , ειδικότητα 87% , μια αρνητική προγνωστική αξία 94% και ακρίβεια 89% . Η ΥΤ με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού είχε ευαισθησία 93 % , ειδικότητα 92% , αρνητική προγνωστική αξία 95% και ακρίβεια 92% (P > 0,2 για όλες τις συγκρίσεις) .
  Συμπερασματικά δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ της απόδοσης της ΥΤ με ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού και αυτής της ΥΤ με διορθική και ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού , σε παιδιά με υποψία σκωληκοειδίτιδας .

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Η επιλογή της καλύτερης τεχνικής στην ΥΤ εξέταση , για την εκτίμηση παιδιών με υποψία σκωληκοειδίτιδας .

 • Μπορούν οι υψηλής πυκνότητας νεφρικές κύστεις να διαφοροδιαγνωστούν από καρκίνωμα των νεφρικών κυττάρων σε εξέταση Υπολογιστικής Tομογραφίας , χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας ;
  Can High-Attenuation Renal Cysts Be Differentiated from Renal Cell Carcinoma at Unenhanced CT

  A. Jonisch , A . Rubinowitz et al .
  Radiology;243(2):445-450;2007

  Σκοπός της μελέτης ήταν να καθορισθεί αναδρομικά αν το καρκίνωμα των νεφρικών κυττάρων (RCC) μπορεί να διαφοροδιαγνωσθεί από νεφρικές κύστεις υψηλής πυκνότητας σε εξέταση υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας , βασιζόμενη σε μετρήσεις με μονάδες Hounsfield (HU) και στην ετερογένεια .
  Εκτιμήθηκαν αναδρομικά 54 ασθενείς , 36 άνδρες και 18 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 53 έτη (διακύμανση 23-90 έτη) με παθολογοανατομικά αποδεδειγμένο RCC και 51 ασθενείς , 30 άνδρες και 21 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 63 έτη (διακύμανση 28-86 έτη) με υψηλής πυκνότητας νεφρικές κύστεις χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας .
  Δύο ανεξάρτητοι αναγνώστες ανασκόπησαν τυχαιοποιημένες εικόνες ΥΤ χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας και έλαβαν ενδείξεις μονάδων HU από κάθε μάζα. Ένας αντικειμενικός καθορισμός της ετερογένειας της αλλοίωσης εκτελέστηκε χρησιμοποιώντας κλίμακα τεσσάρων βαθμών (1: ομοιογενής , 2: ήπια ετερογενής , 3:μέτρια ετερογενής και 4 : έντονα ετερογενής) .
  Ο μέσος όρος της πυκνότητας των κύστεων για τον πρώτο αναγνώστη ήταν 53,4 ΗU (διακύμανση 23-113 HU) και για το δεύτερο αναγνώστη ήταν 53,8 HU (διακύμανση 21-108 ΗU) . Ο μέσος όρος πυκνότητας των νεοπλασμάτων για τον πρώτο ανάγνωση ήταν 34,7 HU (διακύμανση 21-60 HU) και για το δεύτερο αναγνώστη ήταν 38,4 HU (διακύμανση 22-60 HU) . Για την ετερογένεια της κύστης αποτέλεσμα βαθμού 1 δόθηκεσε 55 από τις 56 κύστεις (98%) για τον πρώτο αναγνώστη και σε 53 από τις 56 κύστεις (95%) για το δεύτερο αναγνώστη .Για την ετερογένεια του νεοπλάσματος αποτέλεσμα βαθμού 1 δόθηκε σε 35 από τα 54 νεοπλάσματα (65%) για τον πρώτο αναγνώστη και σε 36 από τα 54 νεοπλάσματα (67%) για το δεύτερο αναγνώστη .
  Δοθείσης της κατανομής των τιμών της πυκνότητας για την κύστη και για τον όγκο και της ετερογένειας της βλάβης , μιά ομοιογενής μάζα που μετράται 70 HU ή περισσότερο στην ΥΤ χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας έχει μια πιθανότητα υψηλότερη από 99,9% να αναπαριστά μια υψηλής πυκνότητας νεφρική κύστη .
  Τα ευρήματα από αυτή τη μελέτη μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροδιάγνωση της υψηλής πυκνότητας νεφρικών κύστεων από καρκινώματα των νεφρικών κυττάρων σε ΥΤ χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας και μπορεί να υποδείξουν την επομένη κατάληλη απεικονιστική μέθοδο για οριστικό χαρακτηρισμό .

  ΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Τα απεικονιστικά κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ υψηλής πυκνότητας νεφρικής κύστης από καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων , σε ΥΤ εξέταση χωρίς τη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας .


 • Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος . Απεικονιστικά ευρήματα ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας με κλινική και παθολογοανατομική συσχέτιση .
  Hepatocellular Carcinoma in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease : Helical CT and MR Imaging Findings with Clinical-Pathologic Comparison

  P. Iannaccone , F. Piacentini et al .
  Radiology;243(2):422-430,2007.

  Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική εκτίμηση των κλινικών , παθολογοανατομικών και απεικονιστικών ευρημάτων της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) και της μαγνητικής τομογραφίας (ΜΤ) του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (ΗΚΚ) σε ασθενείς με μή αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) .
  Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 22 άνδρες με μέση ηλικία τα 64,5 έτη με ΗΚΚ και ΜΑΛΝΗ .
  Οι εικόνες της ελικοειδούς ΥΤ και της ΜΤ ανασκοπήθηκαν γιά μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος του όγκου , τα όρια , η νέκρωση και ο βαθμός ενίσχυσης μετά την ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας .
  Η παχυσαρκία , ο διαβήτης και η υπέρταση είναι συχνά ευρήματα και παρατηρήθηκαν σε 12 (55%) , 14 (64%) και 13 (59%) από τους 22 ασθενείς αντίστοιχα . Τα επίπεδα της α-φετοπρωτείνης στον ορό ήταν αυξημένα σε 8 ασθενείς (36%) . Όλοι οι ασθενείς είχαν παθολογοανατομική απόδειξη ΜΑΛΝΗ . Το ΗΚΚ ήταν καλά διαφοροποιημένο σε 7 , μέτρια διαφοροποιημένο σε 11 και φτωχά διαφοροποιημένο σε 4 ασθενείς . Μεγάλοι όγκοι (μέση διάμετρος 8,4 εκ.) , απεικονίστηκαν στην ΥΤ και/ή ΜΤ σε όλους τους ασθενείς . Στην απεικόνιση τα όρια του όγκου ήταν σαφώς αφοριζόμενα σε 17 ασθενείς , με μία λεία επιφάνεια σε 17 και δεν αναγνωρίστηκε παρουσία κάψας του όγκου σε 15 . Νέκρωση απεικονίσθηκε σε 16 ασθενείς . Δεν απεικονίστηκαν αποτιτανώσεις , κεντρική ουλή , λίπος ή κοιλιακή λεμφαδενοπάθεια . Το ΗΚΚ ήταν υπόπυκνο στην ΥΤ χωρίς ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας σε 14 ασθενείς , ετερογενώς υπέρπυκνο στην αρτηριακή φάση σε 20 και υπόπυκνο στην πυλαία φάση σε 14 .
  ΜΤ εκτελέστηκε σε 16 ασθενείς . Το ΗΚΚ είχε υψηλής έντασης σήμα συγκρινόμενο με το ηπατικό παρέγχυμα στις Τ2W ακολουθίες και στούς 16 ασθενείς , χαμηλής έντασης σήμα στις T1W ακολουθίες σε 14 , ετερογενώς υψηλής έντασης σήμα στην αρτηριακή φάση στις T1W ακολουθίες σε 16 και χαμηλής έντασης σήμα στην πυλαία φάση στις T1W ακολουθίες σε 14.
  Το ΗΚΚ σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ είναι πιο πιθανό να εκδηλώνεται ως μια μεγάλη μονήρης μάζα που χαρακτηρίζεται από λεία και πιθανά εγκυστωμένα όρια , νέκρωση και υπεραγγείωση .

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος .

 • Τυφλό τραύμα σπλήνα . Καθυστερημένης φάσης υπολογιστική τομογραφία για τη διαφοροδιάγνωση ενεργού αιμορραγίας από περιέχουσα αγγειακή βλάβη .
  Blunt Splenic Trauma : Delayed-Phase CT for Differentiation of Active Hemorrhage from Contained Vascular Injury in Patients

  S.W.Anderson , J.C.Varghese at al.
  Radiology; 243(1): 88-95, 2007.

  Σκοπός της μελέτης είναι η αναδρομική εκτίμηση της καθυστερημένης φάσης της υπολογιστικής τομογραφίας (ΥΤ) στη διαφοροδιάγνωση ενεργού σπληνικής αιμορραγίας που απαιτεί επείγουσα θεραπεία , από περιέχουσα αγγειακή βλάβη (ψευδοανευρύσματα και αρτηριοφλεβώδη συρίγγια) , που μπορούν να θεραπευτούν εκλεκτικά ή να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.
  Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 47 ασθενείς με τυφλή σπληνική κάκωση που διαγνώστηκε ΥΤ μετά από τυφλό κοιλιακό τραύμα . Σε όλες τις περιπτώσεις διενεργήθηκε δύο φάσεων ΥΤ κοιλίας και πυέλου ενώ λήψεις πάρθηκαν 60-70 δευτερόλεπτα και 5 λεπτά , μετά την έγχυση της σκιαγραφικής ουσίας . Οι εικόνες ανασκοπήθηκαν σε ομοφωνία από δύο ακτινολόγους .
  Ασθενείς με ενδοσπληνικές υπέρπυκνες εστίες στις τομές της πυλαίας φλεβικής φάσης ταξινομήθηκαν σαν να είχαν ενεργή σπληνική αιμορραγία (ομάδα I) ή μιά περιέχουσα αγγειακή βλάβη (ομάδα II) , στη βάση των απεικονιστικών ευρημάτων της καθυστερημένης φάσης . Ευρήματα ενδεικτικά ενεργής αιμορραγίας περιελάμβαναν περιοχές που παρέμεναν υπέρπυκνες ή που αυξάνονταν σε μέγεθος στις λήψεις της καθυστερημένης φάσης . Η κλινική έκβαση αυτών των ασθενών καθορίζονταν από την ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων τους .
  Η πυλαία φλεβική φάση της ΥΤ , αποκάλυψε μια υψηλής πυκνότητας παρεγχυματική συλλογή σκιαγραφικού υλικού σε 19 ασθενείς . Από αυτούς 9 ασθενείς ταξινομήθηκαν στην ομάδα I , και 10 ασθενείς ταξινομήθηκαν στην ομάδα II . Όλοι οι ασθενείς της ομάδας I υποβλήθησαν σε επείγουσα σπληνεκτομή και όλοι οι ασθενείς της ομάδας II αντιμετωπίστηκαν χωρίς χειρουργική επέμβαση . Σημαντικές διαφορές στη διαχείριση παρατηρήθηκαν στη βάση του αν υπέρπυκνες εστίες αναγνωρίζονταν στις τομές πυλαίας φλεβικής φάσης κι αν ναι , χαρακτηρίζονταν περαιτέρω ως ενεργής αιμορραγία ή ως μία περιέχουσα αγγειακή βλάβη στην καθυστερημένη φάση της ΥΤ (P < 0.001) .
  Η μελέτη έδειξε πως σε τυφλή σπληνική κάκωση , η καθυστερημένη φάση της ΥΤ μας βοηθά να διαφοροδιαγνώσουμε ασθενείς με ενεργό σπληνική αιμορραγία από αυτούς με περιέχουσες αγγειακές βλάβες .

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Η συμβολή της καθυστερημένης φάσης ΥΤ σε σπληνική κάκωση , για τη διαφοροδιάγνωση ενεργής αιμορραγίας από περιέχουσα αγγειακή βλάβη .

 • Σύμπλεγμα κυστικών νεφρικών μαζών . Χαρακτηρισμός με υπερηχοτομογράφημα μετά ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας .
  Complex Cystic Renal Masses : Characterization with Contrast-enhanced U/S

  G. Ascenti , S. Mazziotti et al.
  Radiology;243(1):158-165,2007.

  Σκοπός της μελέτης είναι η προοπτική σύγκριση του υπερηχοτομογραφήματος (U/S) μετά από ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού , με την υπολογιστική τομογραφία (ΥΤ) για την ταξινόμηση συμπλέγματος κυστικών νεφρικών μαζών με το σύστημα Bosniak .
  Εξετάστηκαν 40 ασθενείς , 17 γυναίκες και 23 άντρες (διακύμανση ηλικίας 31-77 έτη) με 44 συμπλέγματα κυστικών νεφρικών μαζών που ανιχνεύτηκαν με συμβατικό U/S . Στη συνέχεια οι ίδιοι ασθενείς εξετάσθηκαν προoπτικά , χρησιμοποιώντας δεύτερο αρμονικό υπερηχοτομογράφημα με μιας δεύτερης γενιάς σκιαγραφικό παράγοντα καθώς και πολυφασική ελικοειδή YT . Από αυτούς , 36 ασθενείς είχαν μία βλάβη και 4 ασθενείς είχαν δύο βλάβες . Για να καθοριστεί η τελική έκβαση διενεργήθηκε χειρουργική εξαίρεση σε 9 ασθενείς και απεικονιστική επανεξέταση (follow up) , σε 31 ασθενείς .
  Σε λήψεις μετά χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας , οι μάζες ταξινομήθηκαν ως κατηγορία II κατά Bosniak (n= 18) , IIF { π.χ. βλάβες που ταξινομήθηκαν ως κατηγορία II και χρειαζόταν επανεξέταση follow up ) } (n=16) , κατηγορία III (n=7) ή κατηγορία IV (n=3) βλάβες . Σε ΥΤ τομές οι μάζες ταξινομήθηκαν ως κατηγορία II κατά Bosniak (n=24) , IIF (n=10) , III (n=7) ή IV (n=3) βλάβες . Η συμφωνία μεταξύ των ακτινοδιαγνωστών ήταν υψηλή (κ=0,86 , P< 0,001) για την ταξινόμηση με U/S . Πλήρης συμφωνία μεταξύ των ακτινοδιαγνωστών βρέθηκε στην ταξινόμηση με ΥΤ .
  Πλήρης συμφωνία μεταξύ U/S με χορήγηση σκιαγραφικού και ΥΤ παρατηρήθηκε στη διαφοροποίηση χειρουργήσιμων από μη χειρουργήσιμων συμπλεγμάτων κύστεων καθώς και στην στην εκτίμηση της αγγείωσης με U/S μετά χορήγηση σκιαγραφικού . Η συμφωνία των ακτινοδιαγνώστων ήταν υψηλή στην εκτίμηση της σκιαγράφησης στις τομές της ΥΤ (κ=0,88 , P=<0,001) καθώς και στην εκτίμηση της αγγείωσης μεταξύ U/S μετά χορήγηση σκιαγραφικού και ΥΤ (κ=0,77 , P<0,001) .
  Τα δεδομένα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η δεύτερης γενιάς αρμονική U/S μετά χορήγηση σκιαγραφικού , είναι κατάλληλη για ταξινόμηση των νεφρικών κύστεων με το σύστημα Bosniak .

  ΑITIOΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
  Η χρησιμότητα της αρμονικής U/S μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού , για την ταξινόμηση νεφρικών κύστεων με το σύστημα Bosniak .

Ε. Παπαμητσάκη - Γ. Λιοδάκης
Γ.Ν. Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK