Η σημασία της οπτικής πυκνότητας στην ποιότητα εικόνας και στη δόση σε τέσσερις συνδυασμούς κασέτας-φιλμ για τη μαστογραφία

Η σημασία της οπτικής πυκνότητας στην ποιότητα εικόνας και στη δόση σε τέσσερις συνδυασμούς κασέτας-φιλμ για τη μαστογραφία

Α. Δημακοπούλου [1], Ι. Τσαλαφούτας [2], Ε. Γιακουμάκης [1], Ε. Γεωργίου [1], H. Kουλεντιανός [2]

[1] Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
[2] Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και Μονάδα Ιατρικής Φυσικής, Κωνσταντοπούλειο Συγκρότημα ΓΠΝΝΙ "Η Αγία Όλγα"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η σχέση της οπτικής πυκνότητας με την ποιότητα της τελικής ακτινοδιαγνωστικής εικόνας και τη δόση στο μαστό σε τέσσερις συνδυασμούς κασέτας - φιλμ για τη μαστογραφία.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο μαστογραφικά φιλμ: το φιλμ MR5-II (Agfa) και το φιλμ CM-H (Konica) σε συνδυασμό με δύο κασέτες: την κασέτα HDS (Agfa) και την κασέτα Μammoray (Agfa). Η μελέτη έγινε χρησιμοποιώντας ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου κατάλληλο για τη μαστογραφία. Τα χαρακτηριστικά του κάθε φιλμ προσδιορίστηκαν με ευαισθησιομετρικό έλεγχο και τα χαρακτηριστικά των 4 συνδυασμών κασέτας - φιλμ ακτινογραφώντας το ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου με σταθερά kVp και διάφορα mAs.
Όλες οι "εικόνες" του ομοιώματος που προέκυψαν αξιολογήθηκαν ως προς τη διαγνωστική τους ποιότητα από δύο ακτινοφυσικούς με βάση τον αριθμό των δομών που μπορούσαν να διακριθούν, ενώ έγινε υπολογισμός της δόσης στο μαστό για κάθε συνδυασμό και mAs.
Aπό τη μελέτη προέκυψε ότι η βέλτιστη οπτική πυκνότητα διαφέρει για κάθε συνδυασμό όπως επίσης και η δόση που απαιτείται για την επίτευξή της.

Read more...

Η συμμόρφωση των Ελληνίδων στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τον μαστογραφικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού

Η συμμόρφωση των Ελληνίδων στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τον μαστογραφικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού

Θ.Α. Σολδάτος (1,2), Χ.Σ. Μπαλτάς (2), Α.Π. Μπαλανίκα (3), Β.Γεωργούντζος (1)

(1) Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστηρίου Δυτικού Κτηρίου, Γ.Ν.Α. "Γ.Γεννηματάς"
(2) Κέντρο Ακτινοδιαγνωστικών Απεικονίσεων, Γ.Ν.Α. "Γ.Γεννηματάς"
(3) Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. "Αττικόν"

Περίληψη
Η μαστογραφία αποτελεί σήμερα την πλέον αποτελεσματική και διαδεδομένη μέθοδο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Διεθνώς καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) ορίζουν το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθεί ο μαστογραφικός έλεγχος, ώστε να είναι αποτελεσματικός. Οι γυναίκες που αποκλίνουν από τις παραπάνω οδηγίες έχουν μειωμένο έως μηδενικό όφελος από τη μαστογραφία. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να συγκριθεί ο βαθμός συμμόρφωσης των γυναικών που προσέρχονται για μαστογραφία με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν 486 γυναίκες ηλικίας 56±10 ετών που προσήλθαν για μαστογραφία στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου. Οι γυναίκες αυτές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο το οποίο αφορούσε στο χρονοδιάγραμμα του μαστογραφικού τους ελέγχου, στους παράγοντες που τον επηρεάζουν και στις συχνότητες αυτοεξέτασης των μαστών και πραγματοποίησης τεστ Παπανικολάου.
Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι μόνο το 42% των γυναικών ξεκινά τη μαστογραφία σε ηλικία μικρότερη των 46 ετών και μόλις το 40% την επαναλαμβάνει τακτικά κάθε χρόνο. Μηνιαία αυτοεξέταση πραγματοποιεί μόνο το 23% των ερωτηθέντων. Το 44% των γυναικών δεν προσέρχεται τακτικά για μαστογραφία γιατί αμελεί ή συνεχώς αναβάλλει τον έλεγχο και το 27% γιατί έλαβε αντίστοιχη οδηγία από τον οικογενειακό του ιατρό. Αντίστοιχα ποσοστά χαμηλής ευαισθητοποίησης παρατηρήθηκαν για το τεστ Παπανικολάου.
Συμπερασματικά, σε μεγάλο ποσοστό από τις γυναίκες που μελετήθηκαν, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του μαστού αποκλίνει από τις κατευθυντήριες οδηγίες. Παρά το γεγονός ότι η απαραίτητη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή είναι διαθέσιμη, η χαμηλή ευαισθητοποίηση και η ανεπαρκής ενημέρωση στερεί από τις γυναίκες τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Read more...

Βελτιστοποίηση οπτικής πυκνότητας αμαύρωσης φιλμ, δόσης και ποιότητας απεικόνισης ομοιώματος μαστού στη μαστογραφία

Βελτιστοποίηση οπτικής πυκνότητας αμαύρωσης φιλμ, δόσης και ποιότητας απεικόνισης ομοιώματος μαστού στη μαστογραφία

Π. Μάρκου

Φυσικός - Ακτινοφυσικός Ιατρικής, MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας,

Περίληψη
Η επίδραση της οπτικής πυκνότητας (OΠ) αμαύρωσης των φιλμ μαστογραφίας ανθρωπόμορφου ομοιώματος μαστού τύπου CIRS-11A πάχους 45 mm, αξιολογήθηκε ποσοτικά ως προς την ποιότητα απεικόνισης και τη μέση δόση αδένα (mean glandular dose, MGD). Η αξιολόγηση έγινε σε ένα σύστημα μαστογράφου τύπου Siemens Mammomat 300 για συγκεκριμένο συνδυασμό ενισχυτικής πινακίδας-φιλμ και συνθηκών εμφάνισης. Σε αυτόματη έκθεση με 28 kV MoMo, με την αύξηση των επιλογών σταθμών του συστήματος αυτόματης έκθεσης (AEC) του μαστογράφου, το φορτίο (mAs) έκθεσης, η MGD και η ΟΠ των φιλμ βρέθηκε να αυξάνεται γραμμικά, με σημαντική επίδραση στην ποιότητα απεικόνισης του ομοιώματος μαστού. Η καλύτερη ποιότητα απεικόνισης διαπιστώθηκε σε περιοχή ΟΠ μεταξύ τιμών 1,4-1,8 και έτσι προσδιορίσθηκε η αναγκαία ρύθμιση του AEC για επίτευξη της βέλτιστης ΟΠ των φιλμ με αποδεκτές τιμές MGD μαστού. O καθορισμός της βέλτιστης ΟΠ συστήνεται να πραγματοποιείται σε κάθε σύστημα κλασικής μαστογραφίας με μια παρόμοια μέθοδο.

Read more...

Απόστημα μαστού από Βrucella melitensis. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Απόστημα μαστού από Βrucella melitensis. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Α. Παπαευαγγέλου (1), Ε. Καπνίση (1), Ι. Πούγγουρας (2), Σ. Αραποστάθη (1), Β. Σαββοπούλου (1), Μ. Τιμπισράνης (1)

1. Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, Θριάσιο
2. Χειρουργικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, Θριάσιο


Περίληψη
Παρουσιάζεται ενδιαφέρουσα περίπτωση γυναίκας, 55 ετών, που μολύνθηκε από βρουκέλλα και εκδήλωσε απόστημα μαστού. Περιγράφονται τα απεικονιστικά ευρήματα της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος, ενώ επιχειρείται ακόμη μια σύντομη ανασκόπηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK