Menu

Έλεγχος με μαγνητική αγγειογραφία των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

Έλεγχος με μαγνητική αγγειογραφία των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

Ι. Τσιτουρίδης, Γ. Τεζαψίδης, Α. Καρρά, Μ. Εμμανουηλίδου, Φ. Γκουτσαρίδου, Π. Παπαποστόλου, Σ. Χονδροματίδου

Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Σκοπός της εργασίας μας είναι η αξιολόγηση της μαγνητικής αγγειογραφίας στον έλεγχο των αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων (ΑΦΑ) και του παροχετευτικού δικτύου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
Εξετάστηκαν δώδεκα ασθενείς αλλά ολοκλήρωσαν την εξέταση δέκα. Πέντε από αυτούς υποβλήθηκαν και σε ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA). Έγινε έγχυση διαλυμένης παραμαγνητικής σκιαγραφικής ουσίας (1:20) στην αρτηριοφλεβική αναστόμωση. Απεικονίστηκε η ίδια η ΑΦΑ σε πέντε ασθενείς και το παροχετευτικό φλεβικό δίκτυο στους υπόλοιπους πέντε, ανάλογα με τα κλινικά ευρήματα. Μία εξέταση κρίθηκε μη διαγνωστική λόγω παρουσίας τεχνικών σφαλμάτων κίνησης. Από τους πέντε ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν και σε DSA φιστουλογραφία, τρεις είχαν φυσιολογικά ευρήματα. Από τους υπόλοιπους δύο ο ένας είχε στένωση στο εγγύς τμήμα της φλεβικής συνιστώσας της ΑΦΑ και ο δεύτερος είχε στένωση της βραχιόνιας φλέβας.
Από τους πέντε ασθενείς που υποβλήθηκαν και σε DSA φιστουλογραφία, σε τρεις παρατηρήθηκαν ομοιότητα αποτελεσμάτων. Στον έναν από τους υπόλοιπους δύο, η DSA απεικόνισε μία εκτεταμένη στένωση στη βραχιόνιο φλέβα η οποία δεν απεικονίστηκε με την μαγνητική αγγειογραφία και στον άλλο απεικόνισε ανευρυσματοειδή διάταση, η οποία με την MR φιστουλογραφία δείχθηκε ότι ήταν ανάκαμψη.
H MR φιστουλογραφία είναι μία εύκολη στην πρακτική της εφαρμογή εξέταση, καλά ανεκτή από την πλειονότητα των εξεταζομένων και δεν περιέχει τα δύο βασικά μειονεκτήματα της DSA φιστουλογραφίας, την έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και σε ιωδιούχα σκιαγραφικά μέσα. Χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος που θα συνδυάζει τα κλινικά ευρήματα σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για τον έλεγχο της ακρίβειας της μεθόδου.

Περισσότερα...

Αποφραγμένη και αποτιτανωμένη εγκεφαλική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Αποφραγμένη και αποτιτανωμένη εγκεφαλική αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία

Χ. Κοτσαρίνη[1], Μ. Φρατζόγλου[2], Μ. Μυλωνά[1], Π. Α. Δημόπουλος[1]

[1] Ακτινολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
[2] Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

Aπόφραξη των εγκεφαλικών αρτηριοφλεβωδών δυσπλασιών (ΑΦΔ) συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια και μπορεί να συνοδεύεται από εναπόθεση αποτιτανώσεων. Συχνά, ο μαγνητικός συντονισμός (ΜΣ) αποτυγχάνει να θέσει με βεβαιότητα τη διάγνωση, εξαιτίας της αδυναμίας του να απεικονίσει τις αποτιτανώσεις. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη βοήθεια ειδικών ακολουθιών.
Περιγράφουμε την περίπτωση μίας αποφραγμένης και πλήρως αποτιτανωμένης εγκεφαλικής ΑΦΔ σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά ευρήματα.

Περισσότερα...

H συμβολή της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας στη διαγνωστική προσέγγιση του πολυτραυματία

H συμβολή της ελικοειδούς υπολογιστικής τομογραφίας στη διαγνωστική προσέγγιση του πολυτραυματία

Ε. Συργκάνη-Κεχαλάκη, Α. Φωτιάδου, Χ. Ναλμπαντίδου

Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου

Σκοπός της εργασίας μας ήταν η ανάδειξη της διαγνωστικής αξίας της Υπολογιστικής Τομογραφίας Ελικοειδούς Σάρωσης (spiral CT), στην έγκαιρη διαγνωστική προσέγγιση των πολυτραυματιών, με σοβαρές κακώσεις.
Το υλικό μας περιέλαβε 110 πολυτραυματίες με σοβαρές κακώσεις οι οποίοι υποβλήθηκαν σε Υπολογιστική Τομογραφία Ελικοειδούς Σάρωσης.
Το πρωτόκολλό μας αποτελούνταν από CT εγκεφάλου, αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΑΜΣΣ), θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, εκ της CT εγκεφάλου ευρέθησαν 8 τραυματίες με υποσκληρίδιο αιμάτωμα, 10 με επισκληρίδιο αιμάτωμα και 13 με υπαραχνοειδή αιμορραγία.
Εκ της CT ΑΜΣΣ, ευρέθησαν 57 με ευθειασμό, 13 με κατάγματα και 2 με ατλαντοαξονικό εξάρθρημα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της CT θώρακος 18 τραυματίες είχαν κατάγματα πλευρών και υπεζωκοτική συλλογή, 12 πνευμοθώρακα και 13 πνευμονικές θλάσεις.
Εκ της CT κοιλίας ευρέθησαν 6 με ελεύθερο περιτοναϊκό υγρό και 5 με θλάσεις παρεγχυματικών οργάνων.

Περισσότερα...

Νόσος του Crohn: διερεύνηση με την ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία

Νόσος του Crohn: διερεύνηση με την ελικοειδή υπολογιστική τομογραφία

Ι. Τσιτουρίδης, Α. Μοριχοβίτου, Σ. Στρατηλάτη

Ακτινολογικό Εργαστήριο Γενικού Νοσοκομείου "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας αυτής είναι να σας παρουσιάσουμε τα προβλήματα διάγνωσης και τα απεικονιστικά ευρήματα 16 ασθενών με νόσο του Crohn, οι οποίοι διερευνήθηκαν με την ελικοειδή αξονική τομογραφία.
Υλικό και μέθοδος: Οι ασθενείς όλοι εξετάσθηκαν σε ελικοειδή αξονικό τομογράφο Picker 5000 PQ και πάρθηκαν εγκάρσιες τομές πριν και μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκιαστικού μέσου. Στη συνέχεια εκεί που ήταν απαραίτητο γίνονται ανασύνθεση των τομών με την τεχνική MPR.
Αποτελέσματα: Από τους 16 ασθενείς, διαπιστώσαμε πάχυνση του τοιχώματος σε τμήμα εντέρου σε όλους τους ασθενείς, παρουσία συριγγίων σε 4 ασθενείς από τους οποίους σε 2 και απόστημα, ενώ ρύπανση του λίπους βρήκαμε σχεδόν σε όλους τους ασθενείς (14). Οι δύο ασθενείς στους οποίους δε βρήκαμε ρύπανση του λίπους ήταν ασθενείς αδύνατοι. Διάταση - συμφόρηση των αγγειακών στελεχών του μεσεντερίου κοντά στο πάσχων τμήμα βρήκαμε σε 11 ασθενείς. Λεμφαδενοπάθεια βρήκαμε σε επιχώριους λεμφαδένες σε 5 ασθενείς και σε λεμφαδένες του μεσεντερίου μόνο σε έναν ασθενή.
Συμπέρασμα: Η ελικοειδής αξονική τομογραφία όταν γίνεται με καλή τεχνική, αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τις αλλοιώσεις της νόσου Crohn που αφορούν κυρίως τον περιτοιχωματικό ιστό και σε αρκετά μεγάλο βαθμό τις αλλοιώσεις του τοιχώματος.

Περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK